آغازکردن یک مسیر خدمت

در اینجا می توانید آخرین ویراست اوّلین هفت کتاب از دوره های متسلسل اصلی ما را به هر یک از زبانهایی که ذکر شده بارگیری کنید. این کتاب ها در دسترس هر فردی قرار داده می شود که مایل به شرکت در گفتگویی جهانی در بارۀ بهبود دنیا است، گفتگویی که هم اکنون در جوامع بهائی در سراسر جهان در حال صورت گرفتن است.

از همۀ شما دعوت می شود که این کتاب ها را مطالعه کنید و محتوای آنها را با چند نفر از دوستانتان مورد بحث قرار دهید. چنانچه مایل باشید آنها را بصورتی رسمیتر و با یک گروه آنلاین مطالعه کنید، یا بخواهید به خواندن کتاب های دیگر این دورههای متسلسل ادامه دهید، می توانید با استفاده ازاین لیست با یک جامعۀ بهائی نزدیک خود تماس بگیرید. اگر مطمئن نیستید با چه کسی تماس بگیرید، می توانید برای کمک به این آدرس sfruhidist@ruhi.org ایمیل بفرستید.

فقط خواهش میکنیم که نه این کتابها و نه هیچ قسمتی از آنها در سایت های دیگر در اینترنت یا در سکوهای مخزن ابری بارگیری شود، و نه آنکه برای مقاصد تجاری یا به طرقی که مخالف روح اصلِ این مواد است یا منظور آنها را بخلاف جلوه‌گر میسازد بکار برده شود.

کتاب ۱
تفکّر در بارۀ روح انسان

در بارۀ این کتاب

کتاب ۲
قیام به خدمت

در بارۀ این کتاب

کتاب ۳
تدریس کلاس‌هاى کودکان، سال ۱

در بارۀ این کتاب