بهائیان در سراسر جهان مشغول فعّالیّت در یک فرایند یادگیری هستند. این اشتغال به آنان کمک می‌کند تا قابلیّت لازم را برای بکاربستن تعالیم حضرت بهاءالله در تقلیب اجتماع پیدا کنند. مؤسّسۀ روحی برای کمک به این فرایند یادگیری، اقدامات و تحقیقاتی در میادین عمل انجام می‌دهد تا برنامه‌ها و موادّی فراهم سازد که قابلیّت افراد و جوامع را برای خدمت به نوع بشر افزایش دهد. همانطور که در عبارات زیر به نقل از پیام بیت‌العدل اعظم، هیئت بین‌المللی رهبری آئین بهائی، توصیف شده است، افزایش چنین قابلیّتی در افراد را می‌توان به پیمودن یک مسیر خدمت تشبیه نمود.

در این سایت اطلاعاتی در بارۀ برنامه‌های خود به همراه سوابق تاریخی و علم تعلیم و تربیتی که زیربنای ایجاد این برنامه‌ها است ارائه میدهیم. برای کسانی که نگرانِ آیندۀ نوع بشر و مشتاق بهبود وضع جهاناند ، ما در اینجا اوّلین هفت کتاب از دوره‌های متسلسل اصلی خود. ازهمه دعوت می شود که آنها را مطالعه کنند و محتوای آنها را با چند نفر از دوستانشان مورد بحث قرار دهند.

مؤسّسۀ روحی
۲۸ فوریه ۲۰۲۴

دوره‌های متسلسل اصلی مؤسسۀ روحی به نحوی سازمان یافته‌اند که فرد را...

«... در مسیری قرار می‌دهند که بر اثر تجربیّات جامعه در راه ارائۀ دیدگاه نظم جهانی حضرت بهاءالله به نوع بشر تعیین می‌گردد.»

«مفهوم حرکت در یک "مسیر" خود نشان‌ دهندۀ ماهیّت و هدف این دوره‌هاست زیرا مسیر دعوت به مشارکت می‌نماید، به افق‌های تازه رهنمون می‌کند، خواهان تلاش و حرکت است، سرعت‌های مختلف و گام‌های متفاوت را پذیراست و ساختار و تعریف مشخّصی دارد.»

«یک مسیر را نه فقط یک یا دو نفر بلکه افراد بی‌شماری می‌توانند بشناسند و طیّ کنند. مسیر متعلّق به جامعه است.»

«"گام برداشتن در یک مسیر" نیز به همان اندازه مفهومی گویا و رساست. مستلزم اراده و اختیار فردی است، به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌ها‌ نیاز دارد، هم‌چنین خواستار بعضی خصایص و منش‌ها است، پیشروی بر اساس یک منطق را ایجاب می‌نماید ولی در صورت لزوم بررسی و کشف طرق مرتبط را نیز می‌پذیرد، در ابتدا ممکن است آسان به نظر آید ولی به مرور چالش‌انگیز‌تر می‌گردد.»

«از همه مهم‌تر انسان در همراهی دیگران یک مسیر را می‌پیماید.»