کتابچه­های تاریخ

کسانی که با تعالیم حضرت بهاءالله آشنا می­شوند و قدرت دگرگون کنندۀ آنها را در زندگی خود مشاهده می­نمایند، اغلب علاقه­مند می­شوند در مورد شخص آن حضرت و اوضاع تاریخی­ای که منجر به پیدایش آئین بهائی شده بیشتر بیاموزند. کتابچه­های زیر مطالب ساده­ای در مورد زندگانی آن حضرت و مبشّر ایشان، حضرت باب، ارائه می­دهند. این کتابچه­ها می­توانند برای آغاز گفتگو در بارۀ اهمّیّت این لحظۀ مهمّ در تاریخ، یعنی زمانی که دو مربّی جهانی­آمده­اند تا نوع بشر را راهنمائی کنند و او را برای حرکت به­سوی مرحلۀ جدیدی از پیشرفت یاری دهند، به­کار روند. برای کسانی که مایل­اند اطّلاع بیشتری کسب کنند ، دورۀ چهارم از دوره­های متسلسل ما، تحت عنوان دو ظهور همزاد، شرح مفصّلی از زندگانی آنان را ارائه می­دهد.